Katie Sadleir appointed new CGF Chief Executive Officer

Mae Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad (CGF) yn falch o gyhoeddi bod Katie Sadleir wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr newydd ar y corff.

Bydd y ddynes o Seland Newydd yn ymgymryd â’r swydd hon o’i swydd bresennol yn World Rugby, lle mae’n Rheolwr Cyffredinol Rygbi Merched.

Yn enillydd medal yn un o Gemau’r Gymanwlad a chyn-gystadleuydd Olympaidd, mae gan Katie gyfoeth o brofiad fel athletwr a gweinyddwr chwaraeon.

Ganwyd Katie Sadleir yng Nghanada, ond symudodd i Seland Newydd a chynrychiolodd ei gwlad fabwysiedig yng Ngemau Olympaidd Los Angeles yn 1984 drwy gystadlu yn y gystadleuaeth nofio cydamserol, cyn cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad Caeredin yn 1986 ddwy flynedd yn ddiweddarach pan enillodd y fedal efydd yn y gystadleuaeth unigol i ferched. Bu hefyd yn gwasanaethu fel Chef de Mission cynorthwyol Seland Newydd yn Victoria yng Ngemau’r Gymanwlad yn 1994 a mynychodd chwe rhifyn o’r gystadleuaeth aml-chwaraeon mewn gwahanol alluoedd.

Arweiniodd Katie y gwaith o sefydlu’r New Zealand Academy of Sport ar ddiwedd y 1990au cyn dod yn Rheolwr Cyffredinol Sport and Recreation New Zealand (Sport New Zealand erbyn hyn) o 2000-2006.

Mae wedi dal swyddi cyfarwyddwr gyda Sport New Zealand a High-Performance Sport New Zealand, a bu hefyd yn gyfarwyddwr gyda Chymdeithas Ryngwladol Canolfannau Hyfforddi Chwaraeon Elît, aelod o fwrdd Ffederasiwn Nofio Seland Newydd ac aelod o Gomisiwn Athletwyr Pwyllgor Olympaidd Seland Newydd.

Bu Katie yn Rheolwr Cyffredinol Rygbi Merched yn World Rugby ers 2016, lle bu’n gyfrifol am arwain datblygiad byd-eang y gêm i ferched.

Ymhlith nifer o gyflawniadau allweddol gyda World Rugby, llwyddodd Katie i ddatblygu a gweithredu cynllun strategol y merched 2017-25, cynllun trawsnewidiol sy’n hyrwyddo, hybu a masnacheiddio’r gêm i ferched.

Bydd yn ymgymryd yn ffurfiol â swydd Prif Weithredwr Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad ym mis Tachwedd 2021.

Yn ôl Llywydd Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad, y Fonesig Louise Martin: “Ar ôl chwilio’n fyd-eang, mae Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad yn falch o groesawu Katie Sadleir fel ein Prif Weithredwr newydd.

Fel cyn-athletwr a gweinyddwr profiadol ar draws sawl camp, Katie oedd yr ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd yn yr hyn a oedd yn faes o ansawdd uchel.

Bydd yn chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o yrru cyfeiriad strategol ein sefydliad yn y dyfodol drwy Birmingham 2022 a thu hwnt.

Edrychwn ymlaen at weld Katie yn ymuno â ni yn ddiweddarach yn y flwyddyn.”

Dywedodd Prif Weithredwr newydd Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad, Katie Sadleir: “Rwy’n falch iawn o fod yn ymgymryd â swydd Prif Weithredwr Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad ar adeg gyffrous iawn i Fudiad Chwaraeon y Gymanwlad.

Gyda Birmingham 2022 yn prysur agosáu a’r Gemau’n agosáu at eu canmlwyddiant yn 2030, mae yna gyfle gwych i wella ein mudiad chwaraeon byd-eang fel un sy’n canolbwyntio’n llawn ar waddol, budd ac effaith drwy chwaraeon.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda fy nghydweithwyr newydd yn Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad, Partneriaethau Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad a Sefydliad Chwaraeon y Gymanwlad.

Rwyf hefyd yn gyffrous i gydweithio’n agos â Chymdeithasau Gemau’r Gymanwlad, Ffederasiynau Rhyngwladol, Pwyllgorau Trefnu Gemau, Partneriaid Dinas Lletyol a sefydliadau’r Gymanwlad i helpu i gyflawni ein nodau ar y cyd.”

Dywedodd Prif Weithredwr World Rugby, Alan Gilpin: “Hoffai World Rugby ddymuno pob llwyddiant i Katie yn ei phenodiad cyffrous fel Prif Weithredwr Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad, sy’n bartner agos i rygbi. Mae Katie yn gadael ar ei hôl waddol trawiadol a pharhaol ar ôl llwyddo i ddyfeisio strategaeth drawsnewidiol i normaleiddio, hyrwyddo, hybu a masnacheiddio gêm y merched.

Wrth i ni nesáu at nod hanner ffordd cynllun strategol y merched, mae platfform cadarn ar waith i’r gamp barhau i fwrw ymlaen a gwneud newid effeithiol a fydd yn parhau i gyflymu’r gwaith o ddatblygu rygbi merched a merched mewn rygbi yn fyd-eang, gan gadarnhau ei le fel arweinydd yn y maes blaenoriaeth hwn.

Mae Katie, gyda chefnogaeth ein holl undebau a rhanbarthau, wedi creu symudiad a momentwm na ellir eu hatal y bydd y teulu rygbi yn parhau i’w harneisio a’u gwthio ymlaen i sicrhau bod datblygiad aruthrol rygbi merched a merched mewn rygbi yn parhau i ffynnu.”

Cefnogwyd y broses recriwtio ar gyfer penodi Prif Weithredwr Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad gan y cwmni ymgynghori chwilio a thalent gweithredol byd-eang, SRI.