Skip to content

GWEITHIO
GYDA NI

Gemau’r Gymanwlad Victoria 2026  

Arweinydd Pentref Tîm Cymru  

Disgrifiad Rôl 

 

Gemau’r Gymanwlad 

Mae Gemau’r Gymanwlad yn ddigwyddiad aml-genedlaethol, aml-chwaraeon. Fe’i cynhelir bob pedair blynedd ac mae’n cynnwys athletwyr elitaidd Cymanwlad y Cenhedloedd. Fel arfer, mae tua 6,500 o athletwyr a swyddogion yn mynychu Gemau’r Gymanwlad. 

Mae timau o 72 o wledydd a thiriogaethau’r Gymanwlad yn cymryd rhan yn y Gemau. Dim ond chwe thîm sydd wedi mynychu pob un o Gemau’r Gymanwlad: Awstralia, Canada, Lloegr, Seland Newydd, yr Alban a Chymru. 

Cynhelir Gemau’r Gymanwlad nesaf yn Victoria, Awstralia ym mis Mawrth 2026. 

 

Gemau’r Gymanwlad Cymru 

Gemau’r Gymanwlad Cymru (CGW) yw’r sefydliad sy’n gyfrifol am arwain gweithgaredd Chwaraeon y Gymanwlad ar draws Cymru gyfan, a’n haelodau allweddol yw Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol Cymru.  

Mae CGW, mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru, yn cynorthwyo’r chwaraeon unigol gyda’u paratoadau ar gyfer Gemau Ieuenctid y Gymanwlad a Gemau’r Gymanwlad. Mae CGW yn dewis tîm Cymru a fydd yn sicrhau’r perfformiad cryfaf i Gymru ac yn arwain y tîm yn y Gemau mewn modd a fydd yn ysbrydoli ac yn ysgogi’r athletwyr i roi eu perfformiad gorau. Mae CGW hefyd yn defnyddio Gemau’r Gymanwlad fel llwyfan i ymgysylltu â holl unigolion ar draws Cymru a Chymunedau Cymreig ar gyfer chwaraeon. 

Mae Cymru a CGW wedi mwynhau llwyddiant digynsail yn y Gemau diweddar. Mae CGW eisiau sicrhau parhad y duedd hon a darparu profiad rhagorol, ysbrydoledig sy’n newid bywyd i’n hathletwyr yn Victoria yn 2026. 

 

Victoria 2026 

Gemau’r Gymanwlad Victoria 2026 fydd y cyntaf i gael eu cynnal ar draws rhanbarth yn hytrach nag mewn un brif ddinas. Bydd 5 canolfan ranbarthol a fydd yn cynnal digwyddiadau ar draws yr 20 o chwaraeon sy’n rhan o raglen y Gemau. Bydd Pedwar Pentref Athletwyr yn gartref i’r athletwyr yn ystod eu hamser yn y Gemau. 

 

Y Rôl 

Mae Gemau’r Gymanwlad Cymru yn ceisio penodi 4 Arweinydd Pentref i reoli Tîm Cymru o fewn y 4 Pentref Athletwyr. Bydd yr unigolion hyn yn gyfrifol am reoli’r gwaith o redeg o ddydd i ddydd eu Pentref priodol o safbwynt Tîm Cymru. 

Bydd Arweinwyr y Pentref yn rhan allweddol o Uwch Dîm Rheoli Tîm Cymru yn y Gemau gan greu amgylchedd ysbrydoledig sy’n galluogi’r athletwyr a’r tîm i berfformio ar eu gorau. 

Yn ystod y Gemau, bydd Arweinwyr y Pentref wedi’u lleoli yn eu Pentref Athletwyr ac yn gyfrifol am rediad esmwyth y Pentref hwn. 

 

Bydd prif gyfrifoldebau Arweinydd y Pentref yn cynnwys: 

 • Datblygu perthynas gyda’r chwaraeon sydd wedi eu lleoli yn eu pentref yn ystod y cyfnod cyn y Gemau 
 • Cyfrannu at gynllunio gweithredol Tîm Cymru yn y Gemau 
 • Cefnogi datblygiad amgylchedd cadarnhaol ac ethos un tîm ar draws Tîm Cymru 
 • Cyfrifoldeb am bob swyddogaeth o fewn eu pentref gan gynnwys gweithrediadau a pherfformiad 
 • Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer arweinwyr chwaraeon Tîm Cymru sydd wedi’u lleoli yn eu pentref 
 • Cydgysylltu â staff y Pwyllgor Trefnu sy’n rheoli eu pentref 
 • Rheoli staff pencadlys Tîm Cymru yn eu pentref 
 • Rheoli’r Cynorthwywyr CGA a neilltuwyd i Dîm Cymru yn eu pentref 
 • Gweithio o fewn yr Uwch Dîm Rheoli i sicrhau datrysiad effeithiol i unrhyw faterion sy’n codi gyda’r Tîm, y CGF a Phwyllgor Trefnu’r Gemau. 
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd adrodd yn ôl yn dilyn y Gemau a darparu adroddiad ar ôl y Gemau o ganfyddiadau ac argymhellion. 
 • Sicrhau bod yr holl bolisïau a gweithdrefnau llywodraethu yn cael eu gweithredu o fewn y tîm, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, bolisïau diogelu, gwrth-gyffuriau a disgyblu. 

 

Manyleb Person 

Bydd gan Arweinwyr y Pentref: 

 • Sgiliau rhyngbersonol cryf a’r gallu i ddatblygu perthynas waith gadarnhaol gydag amrywiaeth o unigolion 
 • Sgiliau datrys problemau a gwneud penderfyniadau rhagorol 
 • Moeseg waith gref a’r gallu i weithio oriau hir mewn amgylchedd dwys 
 • Y gallu i weithio o dan bwysau 
 • Sgiliau adeiladu tîm da 
 • Profiad o reoli staff a gwirfoddolwyr 
 • Profiad o amgylchedd Gemau aml-chwaraeon 
 • Sgiliau trefnu cryf gyda’r gallu i reoli tasgau lluosog ar yr un pryd 
 • Gwybodaeth dda am chwaraeon perfformiad uchel 
 • Dealltwriaeth gref o amcanion Gemau’r Gymanwlad a Thîm Cymru yn yr amgylchedd hwn 

 

Ymrwymiad Amser 

Tua un cyfarfod bob chwarter yn ystod y cyfnod cynllunio cychwynnol o fis Medi 2023 i fis Awst 2024. Bydd hyn yn cynyddu i un cyfarfod y mis dros y 12 mis dilynol ac yn dod yn amlach yn y misoedd yn union cyn y Gemau. Bydd hefyd angen cyfnod parhaus o fod ar gael rhwng y 5 a’r 31 Mawrth 2026 i fynd i’r Gemau yn Victoria.  

 

Cyflog 

Mae rôl Arweinydd y Pentref yn swydd wirfoddol. Bydd treuliau priodol yn cael eu had-dalu.