Birmingham 2022 to deliver the first ever carbon-neutral Commonwealth Games

Gydag ychydig yn llai na 500 diwrnod i fynd tan ddechrau Birmingham 2022, mae’r trefnwyr wedi datgelu cynlluniau i gynnal Gemau'r Gymanwlad carbon-niwtral cyntaf erioed.

Wedi'i amlinellu yn ei addewid cynaliadwyedd sydd newydd ei gyhoeddi, mae Birmingham 2022 wedi gosod cyfres glir o ymrwymiadau a'r camau y bydd yn eu cymryd gyda'r nod o gyflawni'r garreg filltir hon, yn ogystal â ffrydiau gwaith gweithredol eraill a fydd yn ei helpu i ddod yn Gemau'r Gymanwlad mwyaf cynaliadwy hyd yma.

Rhan hanfodol o'r ymrwymiad hwn yw ffurfio partneriaeth newydd gyda Severn Trent. Wrth ddod yn Gefnogwr Natur a Charbon Niwtral Swyddogol Birmingham 2022, bydd Severn Trent yn gyfrifol am gyflawni cyfres o fentrau sy'n helpu i wrthbwyso'r carbon a gynhyrchir gan Gemau'r Gymanwlad ac mae’n gobeithio gadael etifeddiaeth gymdeithasol ac amgylcheddol gadarnhaol o gynaliadwyedd yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr.

Ymysg y mentrau blaengar y bydd Severn Trent yn eu cyflawni ar ran Birmingham 2022 mae creu 2022 erw o goedwig, yn ogystal â 72 o goedwigoedd bach, maint cwrt tenis, i'w hadeiladu mewn ardaloedd trefol ledled Gorllewin Canolbarth Lloegr. Bydd pob coedwig fach yn gysylltiedig ag un o'r gwledydd a'r tiriogaethau sy'n cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2022. Bydd y 2022 erw o goedwigoedd, y bwriedir eu lleoli yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, yn cynnwys rhywogaethau brodorol, a bydd nid yn unig yn helpu pobl leol i ailgysylltu â natur, ond bydd hefyd yn helpu i wrthbwyso'r carbon a gynhyrchir gan y Gemau.

Mae gwella'r amgylchedd naturiol yn cael effaith gadarnhaol ar ffynonellau dŵr naturiol, a dyna pam, yn ogystal ag addo bod yn sefydliad di-garbon net erbyn 2030, mae Severn Trent wedi ymrwymo i blannu 1.3 miliwn o goed newydd a gwella 5,000 hectar o fioamrywiaeth fel rhan o'i fenter Great Big Nature Boost bresennol.

Wrth sôn am y newyddion, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Gemau'r Gymanwlad Cymru, Chris Jenkins:

"Wrth i ni nodi 500 diwrnod nes i'r Gemau ddychwelyd, mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn unwaith eto i Birmingham ac yn garreg filltir eiconig i'r DU, wrth i'r tîm geisio cyflwyno'r Gemau carbon-niwtral cyntaf. Rydym ni’n falch o fod yn rhan o'r eiliad hon mewn hanes a helpu i osod meincnod ar gyfer safonau'r Gemau yn y dyfodol."

"Edrychwn ymlaen at glywed mwy am y datblygiadau dros y misoedd nesaf a gweithio'n agos gyda chenhedloedd y Gymanwlad i sicrhau ein bod yn gadael etifeddiaeth gadarnhaol fel esiampl i eraill yn y dyfodol."

Dywedodd Ian Reid, Prif Weithredwr Birmingham 2022 said:

"Rydym ni bob amser wedi bod ag uchelgeisiau cryf i osod safonau newydd ym mhopeth a wnawn gyda'r Gemau Gymanwlad hyn a gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd sy'n bwysig. 

"Mae ein cynllun nid yn unig yn amlinellu sut y byddwn yn parhau i gefnogi'r adferiad economaidd ar draws y rhanbarthau, ond mae hefyd yn dangos sut y byddwn yn gadael darn credadwy o etifeddiaeth gymdeithasol ac amgylcheddol. 

"Mae ein partneriaeth newydd â Severn Trent yn hynod bwysig i gyflawni'r uchelgeisiau hyn, ac mae'n gosod meincnod cymhellol ar gyfer sut rydym ni’n cyflawni pob agwedd ar gynaliadwyedd dros y 18 mis nesaf.  Mae ein hymrwymiad i fod y Gemau carbon-niwtral cyntaf yn un sylweddol, ac mae hyn yn nodi dechrau ein taith i wneud Gemau’r Gymanwlad hyn y mwyaf cynaliadwy hyd yma". 

Dywedodd Llywydd CGF, y Fonesig Louise Martin:

"Mae cynllun Birmingham 2022 i lwyfannu Gemau'r Gymanwlad carbon-niwtral cyntaf erioed yn foment hanesyddol i Chwaraeon y Gymanwlad. Mae'n atgyfnerthu ein hymrwymiad i sicrhau bod y Gemau'n gadael etifeddiaeth gymdeithasol ac amgylcheddol gadarnhaol am genedlaethau i ddod.

"Mae creu 2022 erw o goedwig, yn ogystal â 72 o goedwigoedd trefol newydd yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, yn fenter ysbrydoledig a fydd yn cynnig manteision niferus i'r gymuned leol.

"Bydd hyn yn gosod glasbrint hirdymor ar gyfer Gemau'r Gymanwlad yn y dyfodol a fydd yn gwneud ein digwyddiad yn arweinydd byd-eang pan ddaw'n fater o gynnal cystadleuaeth chwaraeon gynaliadwy sy'n amgylcheddol gadarn. Hoffwn roi cydnabyddiaeth arbennig i'n tîm rhagorol yn CGF Partnerships (CGFP) wrth sicrhau statws Cefnogwr Natur a Charbon Niwtral Swyddogol Birmingham 2022. Severn Trent yw'r partner perffaith i'n helpu i gyflawni etifeddiaeth carbon-niwtral ac rydym ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda nhw."

Daw'r cynlluniau ychydig fisoedd yn unig cyn i'r DU gynnal uwchgynhadledd COP26 yn Glasgow, y ddinas a groesawodd Gemau'r Gymanwlad 2014, a fydd yn dod â phenaethiaid gwladwriaethau, arbenigwyr hinsawdd ac ymgyrchwyr at ei gilydd i gytuno ar gamau cydgysylltiedig i fynd i'r afael â newid hinsawdd.

Yn ogystal â'r uchelgais ynghylch carbon, y ceir rhagor o fanylion yn ei gylch yn ei addewid cynaliadwyedd newydd, mae Birmingham 2022 yn nodi'n glir y saith elfen allweddol y bydd yn gweithio arnyn nhw i fod y Gemau Gymanwlad mwyaf cynaliadwy hyd yma, gan gynnwys:

  • Mynd i'r afael ag ansawdd carbon ac aer
  • Hyrwyddo economi gylchol (lleihau ac annog lleihau gwastraff)
  • Cyflawni mentrau cadwraeth newydd
  • Gosod safonau newydd o ran hygyrchedd
  • Ymgorffori Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ym mhob agwedd ar gynnal y Gemau
  • Hyrwyddo gwerth cymdeithasol ym mhob arfer
  • Sicrhau bod hawliau dynol wrth wraidd y Gemau

I gael rhagor o wybodaeth am addewid cynaliadwyedd Birmingham 2022, ewch i www.birmingham2022.com/sustainability   

Mae addewid cynaliadwyedd Birmingham 2022 wedi'i alinio'n gynhenid â meysydd effaith Ffederasiynau Gemau'r Gymanwlad o heddwch, cynaliadwyedd a ffyniant yn ogystal â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Mae'r nodau hyn yn glir ac yn gymhellol, ac yn rhoi'r dasg i bob un ohonom ni weithio gyda'n gilydd i sbarduno canlyniadau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd cadarnhaol erbyn 2030.