Datgelu llwybr llawn Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 drwy Gymru

Queen’s Baton Relay route through Wales revealed, spending 5 days in Wales between 29 June and 3 July The Birmingham 2022 Queen’s Baton Relay is confirmed to visit several locations during its journey through Wales this summer, as the full route is now revealed. Birmingham 2022 is hosting the 16th official Queen’s Baton Relay –…

Queen’s Baton Relay route through Wales revealed, spending 5 days in Wales between 29 June and 3 July

Cafwyd cadarnhad y bydd Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 yn ymweld â sawl lleoliad yn ystod ei thaith drwy Gymru yr haf hwn, wrth i’r llwybr llawn gael ei ddatgelu.

Mae Birmingham 2022 yn cynnal 16eg Taith Baton swyddogol y Frenhines – taith sy’n dod â chymunedau ar draws y Gymanwlad ynghyd ac yn eu dathlu yn y cyfnod cyn y Gemau. Yng Nghymru, bydd Taith Baton y Frenhines yn rhoi cyfle i gymunedau brofi cyffro Birmingham 2022, wrth i'r 11 diwrnod o chwaraeon gwefreiddiol agosáu.

Bydd Taith Baton y Frenhines yn teithio o ogledd Cymru ddydd Mercher 29 Mehefin 2022, i lawr i Sir Benfro ac ar draws de Cymru dros gyfanswm o 5 diwrnod, cyn croesi’r ffin i Loegr ar gyfer rhan olaf y daith, gan ddiweddu yn Seremoni Agoriadol Birmingham 2022 ar 28 Gorffennaf 2022.,

Ddydd Mercher 29 Mehefin, bydd Ynys Môn yn croesawu'r Baton yn swyddogol, ar ôl iddo ddod o ogledd Iwerddon.

Mae amserlen brysur o weithgareddau a digwyddiadau wedi'u cynllunio ar gyfer Taith Baton y Frenhines, gyda chyfleoedd i dynnu sylw at straeon di-ben-draw cludwyr y Baton sy'n brwydro dros newid yn eu cymuned.

Yn ystod ei gyfnod yng Nghymru, bydd Taith Baton y Frenhines yn ymweld ag Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Morgannwg, De Morgannwg, Sir Fynwy, a Rhondda Cynon Taf, a bydd yn mwynhau nifer o weithgareddau gan gynnwys ymwneud ag ysgolion, cymunedau lleol, safleoedd hanesyddol, trafodaethau ynglŷn â’r hinsawdd a phrosiectau cynaliadwyedd, ynghyd â gweithgareddau llawn cyffro yn cynnwys cwch cyflym, gwifren sip ac awyren.

Mae'r amserlen ddyddiol o weithgarwch y Baton yng Nghymru yn cynnwys:

  • Diwrnod 1 29.06.22

Ynys Môn

Gwynedd

  • Diwrnod 2 30.06.22

Gwynedd

Ceredigion

  • Diwrnod 3 01.07.22

Sir Benfro

Sir Gaerfyrddin

  • Diwrnod 4 02.07.22

Castell-nedd Port Talbot

Rhondda Cynon Taff

  • Diwrnod 5 03.07.22

De Cymru (Casnewydd, Caerdydd, Abertawe)

Caiff aelodau'r cyhoedd eu hannog i gymryd rhan yn y dathliadau a chroesawu dyfodiad y Baton i nifer o leoliadau, gan achub ar y cyfle i brofi cyffro Gemau'r Gymanwlad yn eu cymuned. Bydd gwefan Gemau'r Gymanwlad Cymru yn cael ei diweddaru gyda gwybodaeth dros yr wythnosau nesaf gyda manylion digwyddiadau cyhoeddus, lleoliad digwyddiadau, amseriadau a ble i sefyll ar y llwybr.

Bydd y Baton yn teithio bron i 500 milltir yng Nghymru, gyda bron i 400 o bobl yn cludo’r Baton ar draws 22 o ddigwyddiadau.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Gemau'r Gymanwlad Cymru, Chris Jenkins“Mae Taith Baton y Frenhines yn un digwyddiad rydw i bob amser yn mwynhau bod yn rhan ohono. Mae cael y cyfle i ni deithio ledled Cymru, ymgysylltu â phobl mewn cymunedau, a bod yn rhan o gymaint o wahanol ddigwyddiadau – mae wir yn dod â ni at ein gilydd fel gwlad, ac mae hyn yn sicr yn cryfhau’r gwaith o ennyn cefnogaeth ar gyfer Tîm Cymru yn Birmingham yr haf hwn. Mae'r trefnu a'r gwaith y mae'r holl Awdurdodau Lleol yn ei wneud i sicrhau bod y digwyddiadau'n ddiogel, yn ddiffwdan, ac yn bwysicaf oll yn ddiddorol ac yn hwyl yn cymryd misoedd o gynllunio, a hoffwn ddiolch i bawb sy'n gysylltiedig am eu hamser, eu hymroddiad a'u brwdfrydedd. Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at weld Baton y Frenhines yn cyrraedd yma yng Nghymru fis nesaf, lle byddwn yn ymweld ag ysgolion, lleoliadau hanesyddol ac yn rhoi sylw i’n tirwedd hardd.''.”

Bydd cannoedd o bobl, pob un â chefndiroedd a straeon ysbrydoledig, yn cael y fraint o gario'r Baton yn ystod y daith drwy Gymru, gan gynnwys y rhai a enwebwyd i gydnabod eu cyfraniadau i'w cymuned leol, boed hynny mewn chwaraeon, addysg, y celfyddydau, diwylliant neu waith elusennol.

Ers ei ymddangosiad cyntaf yng Ngemau'r Gymanwlad Caerdydd 1958, mae Taith Baton y Frenhines wedi bod yn draddodiad ar gyfer Gemau'r Gymanwlad.

Dechreuodd Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 ym Mhalas Buckingham ar 7 Hydref 2021, pan osododd y Frenhines ei Neges i'r Gymanwlad yn y Baton a'i throsglwyddo i Kadeena Cox, enillydd medal aur Paralympaidd bedair gwaith. Cafodd y bocsiwr Lauren Price, a enillodd fedal Aur i Dîm Cymru ar yr Arfordir Aur yn 2018, hefyd yr anrhydedd o fod yn un o'r cyntaf o filoedd i gario'r Baton.

Ers hynny, mae'r Baton wedi ymweld â chenhedloedd a thiriogaethau'r Gymanwlad yn Ewrop, Affrica, Ynysoedd y De, y Caribî a'r gwledydd America. Bydd y Baton yn dechrau ar ei daith yn y Gwledydd Cartref gyda phum diwrnod yn yr Alban, pedwar yng Ngogledd Iwerddon, pump yng Nghymru, cyn dychwelyd i Loegr ar gyfer y paratoadau olaf cyn Gemau'r Gymanwlad.

Dywedodd Llywydd Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad, y Fonesig Louise Martin DBE:"Mae Taith Baton y Frenhines yn symbol o obaith, undod a chydweithio ar draws y Gymanwlad ar adeg pan fo'i hangen fwyaf. Mae'n parhau i ysbrydoli pobl lle bynnag y mae'n mynd ac mae'n creu cyffro enfawr cyn Birmingham 2022 wrth iddo deithio tuag at Seremoni Agoriadol Gemau'r Gymanwlad ar 28 Gorffennaf."”  

Baton y Frenhines

Crëwyd Baton y Frenhines ar gyfer Birmingham 2022 mewn cydweithrediad yng ngorllewin canolbarth Lloegr oedd yn uno celf, technoleg a gwyddoniaeth. Wedi'i wneud o gopr, alwminiwm a dur, mae'r Baton hefyd yn cynnwys llinyn platinwm mewn teyrnged i'r Frenhines yn ei blwyddyn Jiwbilî Platinwm. Mae ganddo hefyd dechnoleg arloesol; camera 360 gradd, monitor cyfradd curiad y galon, synwyryddion atmosfferig a goleuadau LED.

For the full details of the Queen’s Baton Relay in Wales please click yma