Ras Gyfnewid Baton y Frenhines

Queen’s Baton Relay event schedule (Locations & timings subject to change. Further details to be added, including BatonBearers, public events and media opportunities) DAY 1: Wednesday 29 June YNYS Mon – The Baton will enter Wales via Lifeboat to Holyhead sailing club – Royal Welsh Band will perform followed by a welcome reception – Multi…

Cyn Gemau'r Gymanwlad Birmingham 2022 ym mis Gorffennaf eleni, bydd Taith Baton y Frenhines yn teithio drwy Gymru cyn mynd i Loegr ac yn olaf i fyny i Birmingham ar gyfer y Seremoni Agoriadol ar 28 Gorffennaf yn Stadiwm Alexander.

Bydd rhan Cymru yn dechrau yn Ynys Môn ar 29 Mehefin ar ôl dod i mewn o Ogledd Iwerddon, a bydd yn teithio drwy Gymru am bum niwrnod, gan ymweld â threfi, pentrefi a thirnodau allweddol ar draws gogledd, gorllewin a de Cymru. 

Lansiwyd Taith Baton y Frenhines gan y Frenhines ar 7 Hydref y llynedd, mewn seremoni ym Mhalas Buckingham Mae’r Baton yn ymweld â phob un o 72 o wledydd a thiriogaethau'r Gymanwlad am 294 diwrnod, gan deithio 140,000 cilometr.

Cynhaliwyd Taith Baton y Frenhines am y tro cyntaf yn 1958 yng Ngemau'r Gymanwlad yng Nghaerdydd, a bydd y Daith yn cael ei chynnal am yr unfed tro ar bymtheg eleni. Mae Taith Baton y Frenhines yn draddodiad sy'n dathlu, yn cysylltu ac yn cyffroi cymunedau o bob rhan o'r Gymanwlad yn ystod y cyfnod cyn y Gemau.

Amserlen digwyddiadau Taith Baton y Frenhines

(Gall lleoliadau ac amser newid. Manylion pellach i’w hychwanegu, gan gynnwys pwy fydd yn cludo’r Baton, digwyddiadau cyhoeddus a chyfleoedd ar gyfer y cyfryngau)

DIWRNOD 1: Dydd Mercher 29 Mehefin

YNYS Mon

 • - Bydd y Baton yn cyrraedd Cymru ar fad achub i glwb hwylio Caergybi – bydd Band Brenhinol Cymru yn perfformio ac yna bydd derbyniad i'w groesawu
 • - Gweithgareddau aml-chwaraeon ar y cae 3G lleol
 • - Cystadleuaeth codi pwysau yn HAWFC, dan arweiniad Cyfarwyddwr Perfformiad Codi Pwysau Cymru, Ray Williams
 • - Canolfan Hamdden Caergybi; Ysgolion yn cystadlu yng nghampau Gemau’r Gymanwlad
 • - Porthaethwy

Gwynedd

 • - Y Baton yn cyrraedd Bethesda lle bydd ysgolion lleol yn cymryd rhan mewn taith gyfnewid
 • - Côr lleol yn perfformio yng Nghanol y Dref
 • - Llyn Dinas i Feddgelert, gyda wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri
 • - Portmeirion gyda Derek Brockway

DIWRNOD 2: Dydd Iau 30 Mehefin

 • - Ysgol Craig Deryn ym Mro Dysynni ac yna Ysgol Penybryn yn Nhywyn a thaith gyfnewid drwy strydoedd y dref
 • - Trên stêm i Abergynolwyn

Ceredigion

 • - Aberystwyth; Trafodaeth ar newid hinsawdd
 • - Y Daith yn cychwyn yn y clwb Bowls, Coedlan y Llwyfen ac i lawr i orsaf reilffordd Cwm Rheidol
 • - Canolfan yr Urdd Llangrannog; Gweithgareddau a thaith i lawr i'r traeth

DIWRNOD 3: Dydd Gwener 1 Gorffennaf

Sir Benfro

 • - Cyrraedd Castell Henllys; Caer o’r oes Haearn, plant ysgol
 • - Yr harbwr; Cadetiaid Môr yn teithio i lawr y Doc i'r môr ar gychod
 • - Wdig; Ail-greu 225 mlynedd ers goresgyniad diwethaf Prydain
 • - Ysgol Bro Gwaun; Ymgais Record Byd gyda phêl rygbi

Sir Gaerfyrddin

 • - Parc Gwledig Pen-bre; Taith i lawr y llethr sgïo ac ar dobogan, ac yna cludo’r Baton ar feic i’r traeth
 • - Trosglwyddo’r Baton i rywun mewn cadair olwyn sy'n addas i'r traeth, ac ar fad achub i gyfeiriad RNLI Porth Tywyn (Digwyddiad cymunedol)
 • - Taith Triathlon Llwybr yr Arfordir i Lanelli
 • - Gweithgareddau dŵr ym Mae Saint Elli
 • - Ffasiwn cynaliadwy Onesta yn Llanelli

DIWRNOD 4: Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf

Castell-nedd Port Talbot

 • - Baglan; Symposiwm ar Garbon yng Nghanolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru
 • - Car hydrogen yn cludo’r Baton i Barc Margam
 • - Digwyddiad chwaraeon a thaith gyfnewid gyda phlant lleol

RhCT

 • - Canolfan gymunedol Aberfan ac yna taith gyfnewid ar hyd Llwybr Taf i ganolfan hamdden Merthyr; clybiau chwaraeon lleol
 • - Gwifren sip yn Hirwaun
 • - Cwm Clydach; digwyddiad chwaraeon iau ar gae King George

DIWRNOD 5: Dydd Sul 3 Gorffennaf

 • - Casnewydd; Digwyddiad Geidiaid, Sgowtiaid a Brownis yn yr amgueddfa Athletau Genedlaethol
 • - Canolfan foli traeth Parc Fictoria, Treganna
 • - Sioe Awyr Abertawe gydag arddangosfa parasiwt
 • - Baton yn gadael am Loegr i'w gadarnhau

(Manylion ac amseriadau pellach i ddilyn)