Amdano ni

welsh flag

Rydym yn un o blith 70 Cymdeithas Gemau'r Gymanwlad sy'n aelodau o Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad (y Ffederasiwn). Y Ffederasiwn yw rhiant gorff y Gemau, ac mae'n gyfrifol am gyfeiriad a rheolaeth y Gemau, ac rydym yn llwyr gefnogol i'w nod o 'uno'r Gymanwlad drwy chwaraeon'. Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn un o ddim ond chwe gwlad sydd wedi cystadlu ym mhob un o'r Gemau ers eu lansio yn 1930.

Nod Gemau'r Gymanwlad Cymru yw bwrw ati â'i gynlluniau i barhau i adeiladu ar ei berfformiad gorau hyd yma ar yr Arfordir Aur, gan gynnig profiadau cadarnhaol, ysgogol fydd yn aros yn y cof am byth wrth gystadlu yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn 2021 ac yn Birmingham yn 2022.

We are one of 71 Commonwealth Games Associations who are members of the Commonwealth Games Federation (CGF). The CGF is the parent body for the Games, responsible for its direction and control and we fully support their mission to ‘unite the Commonwealth through sport’. Commonwealth Games Wales is one of only 6 countries to have competed in every single Games since its launch in 1930.

Commonwealth Games Wales aims to drive forward its plans to continue building on the record success in the Gold Coast, providing positive, inspiring and life-changing experiences going into the Commonwealth Youth Games 2021 and Birmingham 2022.


Y Bwrdd

Helen Phillips, Chair of the Board

Helen Phillips MBE

- Cadeirydd Anweithredol 

Yn ddiweddar, mae Helen wedi cyflawni ei chylch llawn cyntaf fel Cadeirydd Gemau'r Gymanwlad Cymru ar ôl…

Helen Phillips MBE

- Cadeirydd Anweithredol 

Yn ddiweddar, mae Helen wedi cyflawni ei chylch llawn cyntaf fel Cadeirydd Gemau'r Gymanwlad Cymru ar ôl cael ei hethol i'r swydd yn 2013, flwyddyn cyn Gemau Glasgow, ac mae wedi arwain y sefydliad i Gemau mwyaf llwyddiannus Cymru ar yr Arfordir Aur yn 2018. Mae Helen yn fenyw fusnes effeithiol sydd ag enw da iawn fel gweinyddwraig chwaraeon ar ôl iddi arwain cyfnod o drawsnewid yn Gymnasteg Cymru, Gymnasteg Prydain a Gemau'r Gymanwlad Cymru. Mae Helen wedi chwarae rhan mewn datblygu nifer o gyrff chwaraeon, a hynny mewn rôl anweithredol. Mae'n bersonoliaeth amlwg yn nheulu Gemau'r Gymanwlad ac, ar hyn o bryd, hi yw'r unig Gadeirydd benywaidd yn Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad Ewrop.

Prif swyddogaethau'r Cadeirydd yw cynrychioli'r aelodaeth a chefnogi'r Prif Weithredwr, ac mae cynrychioli bwrdd dawnus a rhagorol yn galluogi Tîm Cymru i barhau i ddarparu amgylchedd o safon fyd-eang i athletwyr Tîm Cymru berfformio ynddo.

Mae'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr yn gyfrifol am lywio datblygiad Gemau'r Gymanwlad Cymru i fod yn fusnes, sy'n ymgorffori gweithgarwch masnachol, cymunedol a chyfathrebu uwch helaeth.

Mae'r agwedd Athletwyr yn Gyntaf yn greiddiol i feddylfryd pawb ac, ar ôl cyflwyno'r cyswllt ag athletwyr ar lefel y bwrdd, mae Helen yn sicrhau bod pob penderfyniad a gaiff ei wneud ar lefel y bwrdd yn uniongyrchol gysylltiedig ag effaith gadarnhaol ar brofiad yr athletwyr yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad a'r prif Gemau.

Jon Morgan Vice Chair

Jonathan Morgan OBE

- Dirprwy Gadeirydd

Mae gan Jon Morgan dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad ym maes chwaraeon a hamdden proffesiynol. Bu'n Reolwr…

Jonathan Morgan OBE

- Dirprwy Gadeirydd

Mae gan Jon Morgan dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad ym maes chwaraeon a hamdden proffesiynol. Bu'n Reolwr Tîm Cyffredinol Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad ym Melbourne a Delhi, ac mae bellach yn Ddirprwy Gadeirydd Gemau'r Gymanwlad Cymru am yr ail dymor. Rhwng 2011 a 2016 roedd Jon hefyd yn aelod anweithredol o fwrdd Cymdeithas Chwaraeon Cymru.

Yn 2017, ymddeolodd Jon o'i swydd fel Prif Weithredwr Chwaraeon Anabledd Cymru - swydd yr oedd wedi bod ynddi ers 2002. Yn yr un flwyddyn, derbyniodd OBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2017 am ei Wasanaethau i Chwaraeon Anabl yng Nghymru. 

Craig Maxwell Commercial Director

Craig Maxwell

- Pennaeth Gwerthiannau a Marchnata'r Grŵp
Undeb Rygbi Cymru a Stadiwm y Principality

Dechreuodd Craig ei yrfa gydag Undeb Rygbi Cymru…

Craig Maxwell

- Pennaeth Gwerthiannau a Marchnata'r Grŵp
Undeb Rygbi Cymru a Stadiwm y Principality

Dechreuodd Craig ei yrfa gydag Undeb Rygbi Cymru yn 2004 fel Rheolwr Nawdd. Yn 2008 symudodd yn ei flaen i weithio gyda'r gwneuthurwyr chwaraeon byd-eang, Under Armour, fel Pennaeth Marchnata Chwaraeon Prydain ac Iwerddon, i gefnogi lansiad y cwmni.

Dychwelodd i weithio gydag Undeb Rygbi Cymru yn 2010 fel Pennaeth Gwerthiannau a Marchnata'r Grŵp, ac mae'n gyfrifol am reoli materion Masnachol a Marchnata'r Grŵp.

Mae Craig hefyd yn Gyfarwyddwr ar Glwb Cefnogwyr URC Cyfyngedig a'r fenter lwyddiannus iawn ar y cyd â Compass Plc "Profiad Stadiwm y Principality" sy'n rheoli holl drefniadau lletygarwch, cynadledda ac arlwyo Stadiwm y Principality. Mae hefyd yn eistedd ar bwyllgorau masnachol y PRO14 a'r Chwe Gwlad cyfyngedig.

 Ymunodd â Bwrdd Gemau'r Gymanwlad yn 2014.

Dr Nicola Phillips Independant Director

Dr Nicola Phillips

- Cyfarwyddwr Annibynnol

Mae Nicola wedi gweithio'n helaeth gyda thimau Cymru a Phrydain yn y Gemau Olympaidd a Gemau'r Gymanwlad…

Dr Nicola Phillips

- Cyfarwyddwr Annibynnol

Mae Nicola wedi gweithio'n helaeth gyda thimau Cymru a Phrydain yn y Gemau Olympaidd a Gemau'r Gymanwlad am dros 25 mlynedd. Mae ganddi brofiad o arwain yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys rolau Chef de Mission i Dîm Cymru yng Ngemau'r Arfordir Aur yn 2018 a Llywydd Ffederasiwn Rhyngwladol Therapi Ffisegol Chwaraeon rhwng 2011 a 2017. Mae Nicola yn Athro Ffisiotherapi ym Mhrifysgol Caerdydd, a derbyniodd OBE am ei gwasanaethau i ffisiotherapi yn 2019.

Mae Nicola bellach ar ei hail gylch fel aelod o fwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru.

Claire Warnes Independant Director

Claire Warnes

- Cyfarwyddwr Bwrdd Annibynnol

Penodwyd Claire i Fwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru ym mis Mehefin 2016, ac yna fe'i hetholwyd i'r Bwrdd ym…

Claire Warnes

- Cyfarwyddwr Bwrdd Annibynnol

Penodwyd Claire i Fwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru ym mis Mehefin 2016, ac yna fe'i hetholwyd i'r Bwrdd ym mis Hydref 2018. Mae'n aelod o'r is-bwyllgor Llywodraethiant a Risg ac roedd hi'n aelod o'r panel Apêl yn ystod y broses ddethol ar gyfer Tîm Cymru yn 2018. Bu hefyd yng Ngemau'r Arfordir Aur yn 2018 gyda Thîm Cymru.

Mae Claire, sydd wedi cynrychioli Cymru yn rhedeg 400m yn rhyngwladol, yn bartner gyda KPMG lle mae'n canolbwyntio ar weithio gyda chleientiaid i wella gwasanaethau cyhoeddus, yn benodol ym maes addysg a iechyd a gofal. Mae'n noddwr ac eiriolwr gweithgar dros arweinyddiaeth gynhwysol a symudedd cymdeithasol.

Anne Ellis Obe President

Anne Ellis OBE

- Llywydd (swydd Anrhydeddus)

Mae Anne yn wyneb cyfarwydd yn Chwaraeon Cymru ac yn athletwr, hyfforddwr a gweinyddwr ysbrydoledig. Mae…

Anne Ellis OBE

- Llywydd (swydd Anrhydeddus)

Mae Anne yn wyneb cyfarwydd yn Chwaraeon Cymru ac yn athletwr, hyfforddwr a gweinyddwr ysbrydoledig. Mae profiad helaeth Anne yn cynnwys ennill 138 cap o'r bron dros Gymru, 14 gwaith dros Brydain ac wedi bod yn gapten ar dimau Hoci Merched Cymru a Phrydain. Aeth Anne ymlaen i hyfforddi timau Cymru a Phrydain hefyd, a than yn ddiweddar, hi oedd Llywydd Hoci Cymru.

Ynghyd â meddu ar anrhydeddau a medalau chwaraeon niferus, mae Anne yn wyneb cyfarwydd sy'n cael ei pharchu'n fyd-eang. Mae Anne, sy'n gyn-athrawes, yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o bencampwyr a hyfforddwyr ac yn cynnig y llwyfan gorau i'r athletwyr hynny i wneud eu gorau.

Mae rhai o swyddi anrhydeddus blaenorol Anne yn cynnwys Cyfarwyddwr Hoci Olympaidd Prydain, Cadeirydd Pwyllgor Datblygu a Hyfforddi'r Ffederasiwn Hoci Ryngwladol (y fenyw gyntaf o Gymru i wneud y swydd), Chef de Mission i Dîm Cymru, yng Ngemau'r Gymanwlad ym Melbourne yn 2006 a Chadeirydd panel dethol Tîm Cymru yn 2014 a 2018.

Brian Davies Obe Sports Wales Representative

Brian Davies OBE 

- Cynrychiolydd Chwaraeon Cymru

Mae gan Brian dros 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda llunwyr polisi'r llywodraeth a sefydliadau…

Brian Davies OBE 

- Cynrychiolydd Chwaraeon Cymru

Mae gan Brian dros 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda llunwyr polisi'r llywodraeth a sefydliadau chwaraeon proffesiynol a gwirfoddol ac fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Perfformiad Elit Chwaraeon Cymru ym mis Mehefin 2015.

Mae'n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu'r strategaeth a ariannwyd gan y Loteri ar gyfer chwaraeon perfformiad uchel yng Nghymru ac am oruchwylio cyflawni pob agwedd ar Sefydliad Chwaraeon Cymru gan gynnwys alinio a gweithio mewn partneriaeth gyda UKSport, Sefydliad Chwaraeon Lloegr a sefydliadau allweddol eraill, er enghraifft y sector addysg uwch.

Yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow yn 2014, Brian oedd Chef de Mission Tîm Cymru ac mae hefyd wedi dal swyddi rheoli cyffredinol yng Ngemau 2006 ym Melbourne a Gemau 2010 yn Delhi.

Brian yw cynrychiolydd Chwaraeon Cymru ar fwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru.

Clare Hoskin Legal Advisor

Clare Hoskin

- Ymgynghorydd Cyfreithiol

Mae Clare yn Bartner yng nghwmni Cyfreithwyr Dolmans a hi yw Ymgynghorydd Cyfreithiol y Bwrdd. Mae gan Dolmans…

Clare Hoskin

- Ymgynghorydd Cyfreithiol

Mae Clare yn Bartner yng nghwmni Cyfreithwyr Dolmans a hi yw Ymgynghorydd Cyfreithiol y Bwrdd. Mae gan Dolmans dîm cyfreithiol cryf ac mae'r cwmni wedi bod yn darparu cymorth cyfreithiol i'r Bwrdd, ac yn falch iawn o hynny, ers nifer o flynyddoedd – yn ystod Gemau Melbourne, Delhi, Glasgow a'r Arfordir Aur. Mae Clare yn disgrifio'i rôl fel braint o gael bod yn rhan o'r tîm proffesiynol sy'n mynd â Thîm Cymru i'r Gemau. Mae Clare yn bencampwraig Triathlon a Deuathlon ac wedi cynrychioli Cymru mewn rhedeg traws gwlad ac wedi cystadlu ym Mhencampwriaethau Triathlon y Byd ddwywaith yn ystod y nawdegau. Yn anffodus, ni chafodd Clare gyfle i rasio yng Ngemau'r Gymanwlad gan nad oedd Triathlon wedi'i chynnwys fel camp yn y Gemau pan oedd hi'n cystadlu. Yn ei hamser hamdden, mae'n treulio llawer o'i phenwythnosau rhydd mewn rasys seiclo traws gwlad gyda'i gŵr a'i merch.

Wendy Barbour Finance Director

Wendy Barbour

- Cyfarwyddwr Cyllid

Graddiodd Wendy o Brifysgol Strathclyde gyda gradd mewn Astudiaethau Busnes a Thechnoleg, ac ymunodd ag SSE fel…

Wendy Barbour

- Cyfarwyddwr Cyllid

Graddiodd Wendy o Brifysgol Strathclyde gyda gradd mewn Astudiaethau Busnes a Thechnoleg, ac ymunodd ag SSE fel hyfforddai graddedig yn 1989. Bu'n gweithio mewn sawl rôl yn cynnwys marchnata, cyllid a gwaith masnachol cyn iddi gael ei phenodi yn Bennaeth Marchnata yn 2007. Mae hi hefyd wedi rheoli a delifro nifer o raglenni cyfuno a chaffael ac wedi rhedeg busnes Telecoms SSE am nifer o flynyddoedd. Ym mis Ebrill 2013, penodwyd Wendy yn Gyfarwyddwr Gemau'r Gymanwlad a Nawdd ac roedd yn gyfrifol am ddelifro rhaglen SSE ar gyfer Gemau 2014 gan arwain trafodaethau cytundeol ar ran eiddo Hydro/Arena SSE ac amrywiol asedau nawdd eraill. Mae Wendy'n awr yn Gyfarwyddwr Mentrau Cwsmeriaid ac yn arwain proffidioldeb busnes Ynni Domestig.

david phelps

David Phelps

Ymddeolodd David Phelps, un o saethwyr gorau Cymru, o gystadlu'n rhyngwladol ar ôl ennill ei ail fedal aur yng Ngemau'r Gymanwlad yr Arf…

David Phelps

Ymddeolodd David Phelps, un o saethwyr gorau Cymru, o gystadlu'n rhyngwladol ar ôl ennill ei ail fedal aur yng Ngemau'r Gymanwlad yr Arfordir Aur yn 2018.

Mae David wedi cynrychioli Cymru mewn 5 o Gemau'r Gymanwlad. Enillodd fedalau aur ac efydd ym Melbourne yn 2006, a 12 mlynedd yn ddiweddarach enillodd fedal aur arall, ar ei ben-blwydd yn 41 oed, cyn ymddeol o'r Gemau.

Cafodd ei benodi'n aelod o fwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru ddiwedd 2018 fel cynrychiolydd yr Athletwyr, a hynny yn lle'r gymnastwraig Rythmig, Frankie Jones.


Y Staff

Chris Jenkins

Chris Jenkins

- Prif Weithredwr

Bu Chris yn gweithio yn Ninas Llundain fel Cyfarwyddwr yn Rothschild am dros ugain mlynedd cyn symud yn ôl i Gymru ac…

Chris Jenkins

- Prif Weithredwr

Bu Chris yn gweithio yn Ninas Llundain fel Cyfarwyddwr yn Rothschild am dros ugain mlynedd cyn symud yn ôl i Gymru ac ymuno â Gemau'r Gymanwlad yn 2005.

Mae Chris wedi chwarae sawl rôl yn y sefydliad. Yng Ngemau Delhi yn 2010, ac yng Ngemau Ieuenctid 2008 a 2010, Chris oedd y Chef de Mission. Fe'i hetholwyd i Fwrdd Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad yn 2011 fel Is-lywydd Rhanbarthol Ewrop, mae hefyd wedi gwasanaethu ar Gomisiwn Cydlynu Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad ar gyfer Glasgow 2014, ac ef yw cadeirydd Comisiwn Cydlynu Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad ar gyfer Birmingham 2022.

Chris oedd aelod o staff cyntaf Gemau'r Gymanwlad Cymru yn 2006, a daeth yn Brif Weithredwr yn 2010. Yn ogystal â hyn, mae Chris wedi cystadlu dros Gymru yng nghystadlaethau rhwyfo Gemau'r Gymanwlad yn 1986.

Cathy Williams

Cathy Williams

- Pennaeth Ymgysylltu

Graddiodd Cathy o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda gradd BSc er Anrhydedd mewn Datblygu Chwaraeon ac aeth yn…

Cathy Williams

- Pennaeth Ymgysylltu

Graddiodd Cathy o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda gradd BSc er Anrhydedd mewn Datblygu Chwaraeon ac aeth yn ei blaen i fod yn Hyfforddwr Personol ac Athro Ymarfer Corff cyn symud i faes Newyddiaduriaeth Ddarlledu Chwaraeon. Mae wedi gohebu ar sawl digwyddiad chwaraeon rhyngwladol yn ei gyrfa ym myd darlledu, gan gynnwys Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow yn 2014.

Ymunodd â Gemau'r Gymanwlad Cymru yn 2016 fel Rheolwr y Gemau, gan reoli prosiect Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas yn 2017, Taith Baton y Frenhines 2017, a Gemau'r Gymanwlad ar yr Arfordir Aur yn 2018.

Yn dilyn Gemau 2018, cafodd ddyrchafiad i fod yn Bennaeth Cysylltiadau, yn gyfrifol am oruchwylio holl waith ein cysylltiadau â'r cyfryngau, ac yn allanol, ac yn gyfrifol am reoli logisteg a gweithrediadau.