Chwaraeon Para

para sports
para sports
para sports
para sports
para sports
para sports
para sports
team wales lawn bowls
team wales table tennis joshua stacey

Gemau'r Gymanwlad yw'r unig gystadleuaeth lle mae athletwyr anabl ac abl eu cyrff yn cystadlu gyda'i gilydd mewn digwyddiad chwaraeon cwbl gynhwysol. Cafodd campau para eu cyflwyno yng Ngemau'r Gymanwlad ym Manceinion yn 2002, a hynny mewn athletau, tennis bwrdd, bowlio lawnt, nofio a chodi pwysau.

Gwelwyd record o 300 o athletwyr para yn cystadlu yng Ngemau'r Arfordir Aur yn 2018, cynnydd o 45% o gymharu â'r Gemau blaenorol yn 2014. Dyblodd y rhaglenni nofio ac athletau o ran maint hefyd yng Ngemau 2018.

Enillwyd medalau para cyntaf Tîm Cymru yng nghampau Bowlio Lawnt a Nofio yn 2002. Yr athletwyr oedd David Roberts (nofio) + Triphlyg, Dynion, Bowlio Lawnt: Derek Dowling, John Gronow, Kevin Woolmore.

Mae Tîm Cymru wedi ennill cyfanswm o 12 medal para ers ei lansio yn 2012. Enillwyr y medalau oedd Hollie Arnold, Olivia Breen, Julie Thomas, Gilbert Miles, James Ball, Joshua Stacey, Beverley Jones, Jenny McLoughlin, Aled Davies, Rhys Jones a Jack Thomas.

  • Enillodd Hollie Arnold fedal aur a thorrodd record y byd gyda'r waywffon yng Ngemau 2018. 
  • Roedd Olivia Breen yn un o ddau athletwr a enillodd ddwy fedal yng Ngemau'r Arfordir Aur yn 2018 – medal aur am y naid hir a medal efydd yn ras y 100m.
  • Enillodd Julie Thomas a Gilbert Miles wobr efydd yng nghamp Parau VI yn y Bowlio Lawnt.
  • Seiclo yw camp James Ball ac fe enillodd ddwy fedal arian yn 2018. Ef oedd yr athletwr cyntaf o Dîm Cymru i ennill medal yn y campau para yn 2018.
  • Tennis bwrdd yw camp Joshua Stacey ac fe enillodd fedal efydd yng Ngemau 2018.

Cyn i bara-athletwyr gystadlu, mae panel dosbarthiad yn asesu i ba ddosbarth mae'r athletwyr yn perthyn. Maen nhw'n nodi mai'r syniad y tu cefn i ddosbarthiadau chwaraeon yw galluogi grwpio athletwyr sydd â 'chyfyngiadau gweithgarwch' tebyg gyda'i gilydd fel bod y gystadleuaeth yn decach. Mae hyn yn golygu bod dosbarthiadau yn amrywio yn ôl campau, ac o'r herwydd, nid yw dosbarthiadau yn cynnwys athletwyr sydd â'r un amhariad. Os yw gwahanol amhariadau yn achosi cyfyngiadau tebyg, yna gall yr athletwyr hynny gystadlu yn erbyn ei gilydd. Felly, byddwch chi'n gweld athletwyr sydd ag un fraich yn cystadlu yn erbyn athletwyr sydd ag un goes ac ati.

Mae tua 16,000 o bobl sydd ag anabledd yng Nghymru wedi'u cofrestru â chlwb chwaraeon.

Mae cannoedd o glybiau chwaraeon ledled Cymru sy'n cynnig cyfleoedd i bobl sydd ag anableddau penodol neu sy'n gynhwysol o bobl ag anableddau.

www.disabilitysportwales.com