Gemau'r Gymanwlad Cymru

Ein Bwrdd

Mae Bwrdd newydd yn cael ei ethol bob pedair blynedd, yn syth ar ôl i'r Gemau gael eu cynnal. Rôl y Bwrdd yw goruchwylio a llywio cyfeiriad strategol gwaith Gemau'r Gymanwlad Cymru. Ceir manylion am aelodau cyfredol y Bwrdd isod. 

AELODAU'R BWRDD


HELEN PHILLIPS - CADEIRYDD

Mae Helen wedi cyfrannu at waith y Bwrdd ddwywaith fel Cyfarwyddwr An-weithredol yn ystod cyfnod Gemau. Dan ei harweiniad hi, gwelwyd y llwyddiant gorau erioed i Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad Glasgow 2014. Mae Helen wedi bod yn ymwneud â'r byd chwaraeon ers dros 15 mlynedd. Ers 2001, mae Helen wedi bod yn Gadeirydd Gymnasteg Cymru. Ymddeolodd o Fwrdd Gymnasteg Prydain ar ôl Gemau Olympaidd Llundain yn 2012. Mae Helen, a gafodd ei magu ym Merthyr Tydfil, yn gweithio ym myd busnes ac mae hi wedi chwarae rôl allweddol mewn rheoli newid, meithrin cysylltiadau a gweithio'n agos gyda'r Prif Weithredwr i sicrhau rhagoriaeth oddi mewn i Gemau'r Gymanwlad Cymru. 


JON MORGAN - IS-GADEIRYDD

Mae Jon yn gyn- Brif Weithredwr gyda Chwaraeon Anabledd Cymru. Mae'n byw yn Abertawe, ac yn rhannu ei amser rhwng gwaith a bywyd teulu. Mae chwaraeon yn rhan ganolog o'i amser hamdden hefyd ac mae'n frwd dros bopeth Cymraeg a Chymreig. Roedd Jon yn Rheolwr Cyffredinol yn y Gemau ym Melbourne a Delhi, ac mae'n angerddol am sicrhau'r amgylchiadau gorau bosibl i Dîm Cymru lwyddo mewn Gemau yn y dyfodol. Y tu allan i fyd chwaraeon, mae Jon yn Ymddiriedolwr gydag elusen i blant yn Abertawe, sef The Friends of Stepping Stones. Mae'r elusen yn cefnogi rhaglenni sy'n helpu gyda datblygiad plant oed cyn ysgol sydd ag anabledd neu anghenion addysg arbennig a'u teuluoedd. 


CRAIG MAXWELL - CYFARWYDDWR MASNACHOL

Mae Craig wedi bod yn Bennaeth Gwerthiant a Marchnata gydag Undeb Rygbi Cymru ers 2010. Mae ganddo brofiad helaeth o reoli rhaglenni a digwyddiadau masnachol mawr yn sgil ei gefndir mewn chwaraeon, cyfranogiad a gweinyddu ynghyd â'i rôl fel Rheolwr Nawdd, Rheolwr Marchnata a'i aelodaeth o Bwyllgor Masnachol Cwpan Rygbi Ewrop.


WENDY BARBOUR - CYFARWYDDWR CYLLID 

Graddiodd Wendy o Brifysgol Strathclyde gyda gradd mewn Astudiaethau Busnes a Thechnoleg, ac ymunodd ag SSE fel hyfforddai graddedig yn 1989. Bu'n gweithio mewn sawl rôl yn cynnwys marchnata, cyllid a gwaith masnachol cyn iddi gael ei phenodi yn Bennaeth Marchnata yn 2007. Mae hi hefyd wedi rheoli a delifro nifer o raglenni cyfuno a chaffael ac wedi rhedeg busnes Telecoms SSE am nifer o flynyddoedd. Ym mis Ebrill 2013, penodwyd Wendy yn Gyfarwyddwr Gemau'r Gymanwlad a Nawdd ac roedd yn gyfrifol am ddelifro rhaglen SSE ar gyfer Gemau 2014 gan arwain trafodaethau cytundeol ar ran eiddo Hydro/Arena SSE ac amrywiol asedau nawdd eraill. Mae Wendy'n awr yn Gyfarwyddwr Mentrau Cwsmeriaid ac yn arwain proffidioldeb busnes Ynni Domestig.


DR NICOLA PHILLIPS - CYFARWYDDWR ANNIBYNNOL 

Mae gan Nicola brofiad helaeth tu hwnt ym maes digwyddiadau aml-chwaraeon. Chwaraeodd rôl bwysig yn y Gemau am yr wythfed tro yn Glasgow yn 2014 lle cafodd ei phenodi yn Ddirprwy Chef de Mission. Mae Nicola yn Ddarllenydd ym Mhrifysgol Caerdydd a'i phrif arbenigedd yw Ffisiotherapi. Mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys rhoi mewnbwn strategol er mwyn datblygu cefnogaeth i athletwyr elitaidd ledled Cymru.


HANNAH RAYBOULD - CYFARWYDDWR ANNIBYNNOL

Hanna yw Cyfarwyddwr BAFTA Cymru. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn hyrwyddo Cymru fel gwlad fywiog, creadigol, croesawgar a chyffrous a dathlu llwyddiant unigolion sy'n rhagori mewn gwahanol feysydd. Ei nod, trwy ei hymwneud â Bwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru, yw cefnogi'r gwaith o gefnogi athletwyr a hyrwyddo chwaraeon ymhlith cymunedau ledled Cymru trwy roi cyngor ar bartneriaethau, gwaith hyrwyddo a PR.


CLAIRE WARNES - CYFARWYDDWR ANNIBYNNOL

Mae Claire yn Bartner yn adran Ymgynghori Risg KPMG ac mae'n arwain gwaith y cwmni ym maes rheoleiddio gofal iechyd a safonau proffesiynol, yn ogystal â phrosiectau newid sylweddol ar draws y sector cyhoeddus. Mae ganddi arbenigedd helaeth o ran polisi cyhoeddus, llywodraethedd corfforaethol, arweinyddiaeth ac effeithiolrwydd bwrdd. Mae Claire, a fu'n cystadlu'n rhyngwladol ar ran Cymru, yn credu'n gryf yn y rôl y gall chwaraeon ei chwarae mewn sicrhau cynhwysiant a chydraddoldeb ac mae wedi bod yn fentor o dan y rhaglen 'Women Ahead' sy'n cysylltu busnes gyda chwaraeon elitaidd. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Ymddiriedolaeth Chwaraeon Menywod. 

AELODAU YMGYNGHOROLANNE ELLIS OBE - LLYWYDD

Roedd Anne yn Llywydd  yn Glasgow 2014 lle cafodd Tîm Cymru y nifer fwyaf erioed o fedalau. Derbyniodd MBE am ei gwasanaethau i Hoci Cymru a Phrydain ac yn 2005 derbyniodd OBE am ei gwasanaethau i chwaraeon yng Nghymru. Roedd yn Chef de Mission i Dîm Cymru ym Melbourne yn 2006 ac mae wedi cael sawl rôl bwysig - yn cynnwys Llywydd Hoci Cymru, Cadeirydd Cymdeithas Chwaraeon Cymru ac Is-Gadeirydd Chwaraeon Cymru - sy'n brawf o'i phrofiad, angerdd ac ymroddiad i amcanion Gemau'r Gymanwlad Cymru.


BRIAN DAVIES OBE – CYNRYCHIOLYDD CHWARAEON CYMRU

Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Perfformiad Elitaidd, mae Brian yn gyfrfiol am ddatblygu a gweithredu Strategaeth Chwaraeon Elitaidd ar gyfer Chwaraeon Cymru. Cychwynnodd Brian ei yrfa mewn chwaraeon fel athletwr. Chwaraeodd rygbi i'r Saracens am saith mlynedd (yn gapten am bedair) - ond doedd ganddyn nhw ddim llawer o gyllid bryd hynny felly roedd rhaid iddo gael swydd 'go iawn' ac ymunodd â Chwaraeon Cymru yn 1996 fel swyddog cyswllt cyrff llywodraethu. Yna, aeth ymlaen i weithio fel Rheolwr Datblygu Undeb Golff Cymru yn ystod cyfnod datblygu bid llwyddiannus Cwpan Ryder 2010. Wedi hynny dychwelodd i Chwaraeon Cymru yn 2008 ond y tro hwn ar yr ochr perfformiad elitaidd fel rheolwr Sefydliad Chwaraeon Cymru.  Yn ogystal â'i swydd, mae Brian wedi chwarae rhan allweddol yn Nhîm Cymru dros y naw mlynedd diwethaf. Teithiodd i'r Gemau ym Melbourne yn 2006 a Delhi yn 2010 fel rhan o'r tîm rheoli a delifro. Roedd Brian yn hynod falch o gael ei benodi yn Chef de Mission ar gyfer Tîm Cymru yng Ngemau Glasgow yn 2014. Mae bellach yn gynrychiolydd Chwaraeon Cymru ar Fwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru.


CLAIRE HOSKIN - YMGYNGHORYDD CYFREITHIOL

Mae Clare yn Bartner gyda chwmni Cyfreithwyr Dolmans ac mae'n rhoi cyngor cyfreithiol i'r Bwrdd. Mae gan Dolmans dîm cyfreithiol cryf tu hwnt ac maen nhw wedi bod yn rhoi cefnogaeth gyfreithiol i'r Bwrdd ers sawl blwyddyn - yn cynnwys Gemau Melbourne, Delhi, Glasgow ac yn awr, yr Arfordir Aur, Awstralia. Mae Clare yn hynod falch o fod yn rhan o'r tîm proffesiynol sy'n arwain Tîm Cymru i'r Gemau. Yn ôl yn y 1990au roedd Clare yn bencampwraig Treiathlon a Diwathlon Cymru a bu chystadlodd ddwywaith ym Mhencampwriaeth Treiathlon y Byd. Yn anffodus, chafodd hi erioed y cyfle i gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad gan nad oedd y Treiathlon yn rhan o'r Gemau bryd hynny. Mae'n treulio llawer o'i hamser hamdden yn croes-seiclo gyda'i gwr a'u merch. 


FRANCESCA JONES - CYNRYCHIOLYDD ATHLETWYR

Mae Francesca, sydd bellach wedi ymddeol o fyd Gymnasteg Rhythmig, wedi cael gyrfa hynod lwyddiannus mewn chwaraeon. Mae wedi cynrychioli Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad deirgwaith, gan ennill medal aur yn Glasgow yn 2014 ynghyd â phum medal arian. Mae hefyd wedi cystadlu dros Brydain yng Ngemau Olympaidd Llundain yn 2012. Mae Francesca ar hyn o bryd yn hyfforddi gyda Gymnasteg Cymru ac yn astudio Cyflyrru, Adfer a Thylino Chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hi wrth ei bodd yn treulio amser yn hyfforddi eraill yn arbennig yn gweithio gyda phlant a'u gweld yn datblygu.